Umbrella Interactive tarjoaa käyttömahdollisuuksia laajasti läpi organisaation sekä erityisiä mahdollisuuksia eri toimialoille.

 

Katso alta, mikä Umbrella on ja mitä se mahdollistaa eri henkilöstöryhmille.

JOHTO:

Umbrella Interactive -kokonaisuusMihin tilanteeseen?RatkaisuOminaisuudet ja työkalut
TIEDOLLA JOHTAMINENVisio ja tavoitteet on luotu ja ne pitäisi viestiä henkilöstölle. Tavoitteet ja niiden toteuttaminen halutaan viedä jokapäiväiseen käytäntöön.Umbrellan osa-alueet vision, tavoitteiden ja strategisten toimenpiteiden esittämiseen ja seurantaan.Johdon työpöytä. Sivut ja prosessikartat. Älylomakkeet seurantadatan syöttöön sekä raportit ja kuvaajat seurantaan.
STRATEGIATYÖKALUUlkoisen ja sisäisen toimintaympäristön ymmärtäminen on keskiössä. Toimintaympäristön muutokset, sekä operatiivisten sekä vahinkoriskien ennakointi halutaan osaksi liiketoiminan johtamista tunnistettuja toimintoja.Umbrellan osa-alueet sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön sekä sidosryhmien tunnistamiseen ja arviointiin. Umbrella riskien hallinta.Graafinen ysi-kenttä ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön tunnistamiseen.
Riskien tunnistaminen, käsittely ja hallinnointi voidaan tehdä riskien arviointi- ja seurantalomakkeilla yhdestä paikasta.
TEHTÄVIEN JA TOIMENPITEIDEN HALLINTAToimeksiannot ja yrityksen sisäinen tehtävien jako esim. Viranomais tarkastusten puutteiden edistymisestä. Niiden vastuuttaminen sekä tehtävien edistyminen halutaan seurattavaksi ja hallinnoitavaksi yhdestä paikasta.
Umbrella tehtävien hallinta.Menettelykuvausten ja työohjeiden ajantasaisuuden varmistaminen.
Lomakeilmoistusten jatkokäsittely vastuuhenkilöille tai ryhmille.
Älylomakkeet, vastuuhenkilö- ja vastuuryhmävalinnat sekä sisältötarkastukset.
Vastuu-, tarkastaja- ja hyväksyjäketju.

Smart Forms, responsible person and responsible group selections, and content checks.
SISÄINEN VIESTINTÄTavoitellaan selkeää ja helposti hallinnoitavaa viestintää eri tasoisista asioista organisaatiossaUmbrella –kokonaisuus, tiedon löydettävyys ja käytettävyys on kiitettävällä tasolla, kun sisältö julkaistaan selaimessa, eikä liitteissä. Kattavalla käyttöoikeushallinnalla voidaan jakaa tietoa eri henkilöstöryhmille.Sivut ja lukukuittaukset.
Graafit ja raportit tavoitteiden seuraamiseen.
Lomakkeet ja tekstiraportit vaatimustenmukaisuuksien seurantaan.
Kattavalla käyttöoikeushallinnalla voidaan jakaa tietoa eri henkilöstöryhmille.
Sisällön ajantasaisuuden tarkastukset.
SISÄINEN PALAUTEVIESTINTÄHalutaan luoda informaation ja aloitteiden kulkeminen yrityksessä "alhaalta ylöspäin": henkilöstöltä halutaan tietää heidän ideoistaan, tyytyväisyydestään ja mielipiteistään.Umbrella -kyselytoiminnot.Älylomakkeet sekä erilaiset raportit ja graafiset kuvaajat.
ULKOINEN VIESTINTÄYrityksen toiminnasta halutaan kertoa ulospäin. Valittu tieto tai kuvaaja halutaan viestiä helpolla tavalla yrityksen nettisivulla ilman sen muokkaamista monessa paikassa.The selected information or graphs are intended to easily communicate on a company's web site from existing data without modifying it in several places.Arjen seurannan kuvaajat osaksi ulkoista vastuullisuusviestintää.

Valittujen sivujen näkyminen suoraan esim. yrityksen nettisivulla.
Umbrella -sivut, automaattisesti päivittyvät raportit ja graafiset kuvaajat.
ULKOINEN PALAUTEHALLINTAAutomatisoidaan kuluttajapalautteet tavalla, jossa kuluttaja kirjaa palautteen suoraan yrityksen järjestelmään, jossa toteutetaan palautteen jatkokäsittely ja vastineen antaminen.Palautteenkäsittelijät saavat työtehtävän uudesta palautteesta. Annettu palaute ja jatkokäsittely generoi raportteja vastuuryhmälle.Umbrella -sivut, automaattisesti päivittyvät raportit ja graafiset kuvaajat.
TIETOTURVAN HALLINTAHaluamme tavan todentaa tietoturva-asetuksen (GDPR) osoitusvelvollisuuden.Henkilörekisteriselosteet ja tuoreistusmenettelyt. Riskien arviointi.Umbrella sivut ja riskienarviointi.

HSQE-VASTUUHENKILÖT:

Umbrella Interactive
-kokonaisuus
Mihin tilanteeseen?RatkaisuOminaisuudet ja työkalut
Vaatimustenmukaisuuksien hallintaYrityksen ulkoisten velvoitteiden sekä erilaisten standardivaatimusten noudattaminen ja päivittäminen omaan toimintaan halutaan sujuvaksi ja vaivattomaksi.Umbrella -kokonaisuusUmbrella -sivut
Älylomakkeet
Moduulit
TyönjohtoYrityksen työohjeet ja prosessikuvaukset keskitetään yhteen paikkaan, josta ne ovat helppo löytää kuvien ja prosessikaavioiden kanssa. Halutaan, että kuvaukset on helppo ajantasaistaa ja tieto siitä välittyy helposti työntekijöille.Umbrella -kokonaisuusUmbrella -sivut.
Prosessikaaviot.
Versiohallinta ja lukukuittaukset.
ReklamaatiohallintaAsiakas reklamoi, ja siitä pitäisi syntyä läpi vietävä prosessi, jossa epäkohdat löydetään ja niiden syihin pystytään puuttumaan. Samalla halutaan seurata reklamaatioiden määrää, laatua sekä niiden aiheuttamia kustannuksia.Umbrellalla rakennettu reklamaatiohallinta.Menettelykuvaus, prosessikuvat, älylomakkeet sekä raportit ja graafiset kuvaajat.
Ulkoinen palautehallintaAsiakkailla on ajatuksia tuotteista, ja niiden kerääminen koetaan tärkeäksi osaksi toiminnan ja tuotteiden kehittämistä.Umrellalla rakennettu palautehallinta.

Päätteellä ja mobiilisti lomakkeiden täyttö ja raporttien lukeminen.

Päätteellä ja mobiilisti lomakkeiden täyttö ja raporttien lukeminen
Menettelykuvaus, prosessikuvat, päätteellä ja mobiilisti täytettävät lomakkeet. Raportit ja graafiset kuvaajat.
Sisäinen palautehallintaOrganisaation jäsen tekee huomion, saa ajatuksen tai idean toiminnan parantamiseksi tai kokee tärkeäksi antaa palautetta jostakin työhönsä liittyvästä asiasta.Umbrellalla rakennettu sisäisten ilmoitusten ja palautteiden hallinta.Menettelykuvaus, prosessikuvat, lomakkeet täytettynä päätteellä ja mobiilisti. Graafit ja raportit.
Sisäiset auditoinnitSisäiset auditoinnit halutaan suorittaa säännöllisesti niin, että hyöty niistä saadaan toimintaan mukaan. Selkeät auditointiohjelmat ja auditoinneissa esiin tulleet kehityskohteet sekä niihin liittyvät sisäiset tehtävät halutaan täytäntöön.Umbrella -kokonaisuusSivut, älylomakkeet, raportit ja graafit. Tehtävähallinta.
ToimittajahallintaToimittajiin liittyvää tietoa halutaan hallita yhdestä paikasta. Erilaisia ja erikokoisia toimittajia on syytä ryhmitellä eri tarkoituksiin. Toimittajavaatimukset viestitään keskitetysti. Toimittajakyselyt ja toimittaja-auditoinnit halutaan tehdä helposti ja tehokkaasti.ToimittajamoduuliToimittajakortit ja toimittajatiedot yhdessä paikassa. Toimittajaryhmät ja todennukset. Toimittajahaku eri hakuehdoilla.
Sähköinen toimittaja-auditointilomake ja tiedoista generoituvat raportit ja graafiset kuvaajat.
KemikaalihallintaYritys käsittelee kemikaaleja sen verran, että niiden hallinta ei luonnistu lyhyellä listalla ja muutamalla liitteellä, ja kemikaalihallinta halutaan pitää selkeänä kokonaisuutena.KemikaalirekisteriKemikaalikortit ja niiden ominaisuudet. Kemikaalihaku.
Tavaran vastaanottotarkastuksetYritys haluaa systemaattisen prosessin tulevan tavaran tarkastuksille ja siihen liittyvälle tiedon keruulle.Umbrella -kokoanisuusSivut. Mobiilisti täytettävät lomakkeet, raportit ja graafiset kuvaajat.
Ympäristö- ja turvallisuuskierroksetKierrokset ovat osana säännöllistä toimintaa ja niistä muodostuvat parannustoimenpiteet halutaan sisällyttää muuhun tehtävienhallintaan.MobiilihavainnointiMobiilisti täytettävät lomakkeet, raportit ja graafiset kuvaajat.
Toiminta hätätilanteissa Pelastussuunnitelma halutaan helposti luettavaan muotoon. Hätätilanteisiin sekä niiden ehkäisyyn liittyvät prosessit halutaan selkeyttää osaksi muuta toimintaa.Umbrella -pelastusuunnitelmaSivut ja muu sisältö.

KUNNOSSAPITOHENKILÖT:

Umbrella Interactive -kokonaisuusMihin tilanteeseen?RatkaisuOminaisuudet ja työkalut
LaitehallintaLaitetietojen ajantasaisuus halutaan varmistaa ja laitteille laatia ennakkohuoltosuunnitelmat. Laitteiden huoltojen toteutus halutaan järjestelmälliseksi, jotta katkoksilta vältytään.LaiterekisteriLaitekortti, jolle keskitetään kaikki laitteita koskeva tieto. Ennakkohuoltosuunnitelma ja huoltokutsujen luonti.

TYÖNJOHDON HR-ASIAT JA HR-VASTAAVA:

Umbrella Interactive -kokonaisuusMihin tilanteeseen?RatkaisuOminaisuudet ja työkalut
Koulutusten ja osaamisten hallintaHalutaan saada kokonaiskuva siitä, mitä koulutuksia henkilöstö on käynyt, mitä osaamisia heillä on sekä säilyttää todenteet yhdessä paikassa.HenkilöstömoduuliHenkilökortit, koulutukset, osaamiset
Perehdytysten ja pätevyyksien hallintaTarve pysyä perillä, mitä perehdytyksiä kukakin on käynyt ja mitä voimassa olevista pätevyyksistä on voimassa ja kuinka kauan.HenkilöstömoduuliHenkilökortti, perehdytykset, pätevydet
Henkilöstön tietojen hallintaTietojen ylläpito ja ajantasaisuusHenkilöstömoduuliHenkilökortti, henkilöstöhaku eri hakuehdoilla.
Työsuhdetietojen hallintaSaadaan samasta paikasta kaikki työsuhteet kestoineen.HenkilöstömoduuliHenkilökortti

KOKO HENKILÖSTÖ:

Umbrella Interactive -kokonaisuusMihin tilanteeseen?RatkaisuOminaisuudet ja työkalut
TiedonlähdeTarvitaan kattava tiedonjakelupaikka (intra) ajantasaisen tiedon löytämiseksi yhdestä paikasta.
Pienemmissäkin yrityksissä kokoava paikka sisäiselle on usein tarpeellinen.
Umbrella -kokonaisuus.Tarvittava tieto löytyy sisältörakenteesta, prosessikuvauksista ja -kartoista sekä hakusanalla
Väline strategian, yritystavoitteiden ja toiminnan suunnan hahmottamiseenHenkilöstöllä on hyvä olla helppo pääsy valittuihin tietoihin, jotta oman työn merkitys suuremmassa kokonaisuudessa hahmottuu.Umbrella -kokonaisuusTarvittava tieto löytyy sisältörakenteesta, prosessikuvauksista ja -kartoista sekä hakusanalla.
Tehtävien seurantaErilaisiin toimenpiteisiin ja vaatimuksiin liittyy tehtäviä, jotka on hoidettava tiettyyn määräaikaan mennessä. Tehtävät halutaan koota yhteen paikkaan helpon hallinnoinnin saavuttamiseksi.Umbrella -tehtävien hallintaTehtävälomakkeet, raportit ja erilaiset tehtävälistauksien näkymät.
Työväline sisäisen tiedon kirjaamiseenTietoa halutaan kerätä eri toiminnoista seurantaa varten yhteen paikkaan.Umbrella -kokoanisuus, sähköinen tiedonsyöttö ja seuranta.
Päätteellä ja mobiilisti lomakkeiden täyttö ja raporttien lukeminen
Päätteeltä tai mobiilista täytettävät älylomakkeet.
Helpon osallistumisen välineKehitysideoita, palautetta ja kyselyjä halutaan kerätä helpolla tavalla niin, että vastaamiskynnys on mahdollisimman matala.Umbrella -kyselytoiminnotPäätteeltä tai mobiilista täytettävät älylomakkeet.

Umbrellalla voit ottaa kiinni myös lukuisia erityisvaatimuksia eri toimialoilta:

Elintarviketeollisuus

Graafinen teollisuus

Kemian teollisuus

Julkishallinto

Koulutusorganisaatiot

Maarakentaminen

Konepaja- ja ohutlevy

Muovituotteet

Suunnittelu- ja insinööripalvelut

Kiinnostuitko, lähetä viesti niin kerromme lisää!